ວັທນະທັມ

ຊາວໄທດໍາ ເຊື່ອຖືວ່າ ຂວັນຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ ຈະຢູ່ກັບຄົນເຮົາ ໄປຕລອດຊີວິຕ: ຕອນທີ່ ໑໓

ຄວາມເຊື່ອຂອງໄທດໍາ ກ່ຽວກັບ ຂັວນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງມະນຸດ ຕລອດຊີວິຕ ຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ ໄປຈົນເຖິງມື້ຕາຍ.