ເດັກນ້ອຍລາວ ໃນເຂດຊົນບົດ ຢູ່ ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ເດັກນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງ ໄຮ້ທີ່ຢູ່ ອາສັຍ

ຍັງມີເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນນຶ່ງ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄຮ້ທີ່ຢູ່ ອາສັຍ ແລະ ຖືກປ່ອຍປະ ລະເລີຍ ຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຢາເສບຕິດ ພໍ່ແມ່ ບໍ່ມີ ວຽກເຮັດ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ ຊົນເຜົ່າ.

View Full Site