ເສດຖະກິດ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕິດຕາມກວດກາ ລາຄາສິນຄ້າ-ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການຕິດຕາມ-ກວດກາ ການຕິດລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະເຖຍລະພາບ ຂອງຄ່າເງິນກີບ.