ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ເມື່ອວັນທີ 13 - 14 ມິຖຸນາ 2021

ຜູ້ປະສົບພັຍນໍ້າຖ້ວມ ຍັງລໍຖ້າ ການຊ່ອຍເຫຼືອ

ນໍ້າຖ້ວມ ກະທັນຫັນ ຢູ່ຫລາຍແຂວງ ພາກເໜືອຂອງລາວ ບົກລົງແລ້ວ ໃນຂນະທີ່ ຊາວບ້ານ ຜູ້ປະສົບພັຍ ຍັງລໍຖ້າ ການຊ່ອຍເຫລືອ ຢູ່.

View Full Site