ສະພາບແວດລ້ອມ

ຊາວບ້ານ ຢູ່ເມືອງສນາມໄຊ ກຳລັງປະເຊີນກັບ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ

ພັຍແຫ້ງແລ້ງ ຢູ່ເມືອງສນາມໄຊ ເຮັດໃຫ້ກະທົບ ຕໍ່ການປູກພືດຣະດູແລ້ງ ຂອງຊາວບ້ານ ຢູ່ບ້ານດອນໄຜ່ ແລະບ້ານອຸດົມສຸກ ເມືອງສນາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງການປະເຊີນ ກັບພັຍແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ການປູກພືດຣະດູແລ້ງ ບາງບ່ອນ ແຫ້ງຕາຍຍ້ອນຂາດນໍ້າ.