ສະພາບແວດລ້ອມ

ຄຸ້ມຄອງ ເນື້ອທີ່ປ່າປົກຫຸ້ມ ເປັນບັນຫາທ້າທາຍ ໃຫ້ຣັຖບານ

ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມ 70% ທົ່ວປະເທດ ຂອງຣັຖບານ ເປັນການຍາກ ແລະທ້າທາຍ ຍ້ອນປ່າໄມ້ ຈຳນວນຫລາຍ ຍັງຖືກທຳລາຍ ຈາກໂຄງການ ສັມປະທານຕ່າງໆ ເພື່ອພັທນາປະເທດ ປາສຈາກ ການຄວບຄຸມ ແລະກວດກາ.