ທາງການວ່າຫ້າມ ຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ

ການຈໍາກັດເອົາເຄື່ອງດື່ມ ມຶນເມົາ ຈາກເດັກນ້ອຍ

ຢູ່ລາວ ບໍ່ເປັນເຣື່ອງງ່າຍ ທີ່ຈະຈໍາກັດ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຍ້ອນກົນໄກ ບັງຄັບໃຊ້ຣະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຍັງອ່ອນ.

View Full Site