ການຄ້າມະນຸດ

ການດຳເນີນຄະດີ ກໍຣະນີ ຄ້າມະນຸດ ໃນລາວ ຍັງຊັກຊ້າ

ການດຳເນີນຄະດີ ດ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນລາວເປັນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະບໍ່ມີຄວາມເປັນທັມ ຍ້ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ບໍ່ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະຮັບສິນບົນຈາກຜູ້ກະທຳຜິດ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຊາວຈີນ ທີ່ເຂົ້າມາດຳເນີນທຸຣະກິຈ ຢູ່ໃນລາວ.

View Full Site