ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ຜຸຍ ຊນະນິກອນ, 1958

ປວັດສາຕການເມືອງລາວ ຮ່ວມສມັຍ ຕອນທີ 20

ຄນະປະເທດລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຄນະຣັຖບານ ແລະ ເຊັນຮັບເອົາສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການໂຮມລາວ, ແຕ່ການປະຕິບັດ ສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຍັງປະສົບ ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້.

View Full Site