ການເມືອງ

ສໍ້ຣາສ ບັງຫຼວງ ເປັນເຣື່ອງ ແກ້ໄຂໄດ້ຍາກ

ການສໍ້ຣາສ ບັງຫຼວງ ທີ່ຍັງມີແຜ່ຫຼາຍ ໃນລາວ ສ້າງຄວາມເສັຍຫາຍ ໃຫ້ປະເທດຊາຕ ຢ່າງມະຫາສານ ແຕ່ ບົດລົງໂທດຍັງ ປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ຈິງ ໃນຂະນະທີ່ ປະຊາຊົນ ເຫັນວ່າ ການສໍ້ຣາສ ບັງຫຼວງ ຍັງຈະມີຢູ່ຕໍ່ໄປ ຈະບໍ່ສາມາດ ແກ້ໄຂໄດ້.

View Full Site