ການສົນທະນາ ໃນບັນຫາ ແລະ ຜົລກະທົບຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ປະເທດລາວ.

ມາຟັງນໍາກັນ 09/19/21

ພະຍຸ, ພັຍແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ພັຍນໍ້າຖ້ວມ ຍັງເປັນ ພັຍທີ່ຂົ່ມຂູ່ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນລາວ. ແນວໂນ້ມ ພັຍພິບັດ ທາງທັມມະຊາດ ອາດຈະເພີ່ມ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂຶ້ນໄປ ເລື້ອຍໆ.

View Full Site