ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຜ່ານມາ ເດັກນ້ອຍລາວ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງ ເປັນລະບົບ

ທີ່ຜ່ານມາ ຂແນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕັ້ງແຕ່ສູນກາງຫາຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດວຽກປົກປ້ອງ ແລະຊ່ອຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ເຮັດວຽກແບບບໍ່ລວມສູນ, ຂາດທັກສະຄວາມຮູ້ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ອຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ ທາງການລາວ ຈຶ່ງມີແຜນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ລະບົບປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍ.