ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຣັຖບານ ອອສເຕຣເລັຍ ຊ່ອຍປັບປຸງຫຼັກສູດ ການສຶກສາ ຂອງລາວ

ມີການປັບປຸງ ຫຼັກສູດການສຶກສາຂອງລາວ ຮອດຊັ້ນປະຖົມປີທີ 4 ແລ້ວ ເຊິ່ງໃນການປັບປຸງຫຼັກສູດ ການສຶກສາທີ່ວ່ານີ້ ຣັຖບານອອສເຕຣເລັຍ ຊ່ອຍປັບປຸງວິທີ ການສອນຂອງຄຣູ ແລະຂຽນປຶ້ມຫຼັກສູດໃນການສອນ ໃຫ້ນັກຮຽນກ້າສແດງອອກຫຼາຍຂຶ້ນ.

View Full Site