ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ

ຄູອາສາ ຈຳນວນຫຼາຍ ຜິດຫວັງກັບການລໍຄອຍ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ

ມີຂໍ້ມູນລະບຸວ່າ ຄູອາສາສະມັກ ສອນມາ 10 ປີ ບໍ່ໄດ້ໂກຕ້າ ເຊິ່ງບັນຈຸລັດຖະກອນ ໄດ້ຕັດສິນໃຈລາອອກ ເພື່ອເດີນທາງ ເຮັດວຽກເປັນແມ່ບ້ານ ໃນຕ່າງປະເທດ ໂດຍມີຄວາມຫວັງເກັບເງິນ 2 ປີ ເພື່ອຕັ້ງໂຕເລີມຕົ້ນໃໝ່ ແລະຂໍ້ມູນຍັງລະບຸອີກວ່າ ມີຈຳນວນຄູອາສາ ລາອອກເລື້ອຍໆ.