ເດັກນ້ອຍ ຂາດສານອາຫານ, ວັນທີ 30 ມີນາ 2011.

ເພາະຄວາມຈົນ ຈຶ່ງຕ້ອງທົນ ແຕ່ງດອງ ແຕ່ນ້ອຍ

ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ຕ້ອງມີ ຄອບຄົວ ກ່ອນວັຍ ອັນສົມຄວນ ມີສາຍເຫດ ຫຼາຍຢ່າງ ນຶ່ງໃນ ບັນຫາຫຼັກ ຄືຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນຄອບ ໂດຍສະເພາະ ກຸ່ມຊົນເຜົ້າ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ.

View Full Site