ຊາວແຂວງເລີຍຕ້ານ ໂຄງການເຂື່ອນນໍ້າຂອງ

ປະຊາຊົນ ແຂວງເລີຽ ແລະ ນັກອະນຸຮັກ ສະພາບ ແວດລ້ອມ ຕໍ່ຕ້ານ ໂຄງກາຣສ້າງເຂື່ອນ ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ