ເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນນໍ້າຂອງ ເຂດປາກແບງ

ໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ປາກແບງ ຈະມີບໍ່ການ ໂຍກຍ້າຍ ຊາວບ້ານ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີນ້ຳຖ້ວມ ໃນບາງພື້ນທີ່ ກໍຕາມ.